Algemene Voorwaarden NiDo B.V.

 

Vastgesteld op 30 november 2018, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62524305

Nido B.V. is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 62524305 en is gevestigd aan de Sluissingel 20, (4811 TA) te Breda. Tot NiDo B.V. behoren de volgende vennootschappen en/of handelsnamen waar deze voorwaarden eveneens gelden:
Quick2Go & Q2G  |  Med!Q & MDQ  |  Bionic Bar  |  The Brand Library  |  The Concepts Factory

Artikel 1 – Begrippen

 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Opdrachtgever: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 4. Dienstverlener: de rechtspersoon die diensten (op afstand) aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: Nido B.V.
 5. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.
 6. Diensten: de diensten die Nido B.V. aanbiedt zijn diensten op gebied van advisering, management en procesoptimalisatie.
 7. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Nido B.V. terzake de door de klant aangevraagde diensten.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 9. De website die door Nido B.V. gebruikt wordt is https://www.nidoinc.com.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nido B.V., elke overeenkomst tussen Nido B.V. en Opdrachtgever en op elke dienst die door Nido B.V. wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Nido B.V. aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Nido B.V. is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever en derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Nido B.V. is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet uitdrukkelijk niet van toepassing.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Alle door Nido B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. De aanbiedingen van Nido B.V. zijn vrijblijvend. Nido B.V. is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Nido B.V. het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Nido B.V. gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Nido B.V. niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Levertijden in het aanbod van Nido B.V. zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Nido B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Nido B.V. heeft aanvaard.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Nido B.V., zal Nido B.V. de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 7 dagen geldig, daarna kan Nido B.V. niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
 3. Nido B.V. is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Nido B.V. aan Opdrachtgever.
 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever, alsmede tenminste 50% van de overeengekomen prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Nido B.V. een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Nido B.V. kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Nido B.V. ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij tenminste 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Welk bedrag vermeerderd kan worden met door Nido B.V. gemaakte kosten ten behoeve van reis- en verblijfkosten, alsmede kosten voor het nuttigen van maaltijden in het kader van de uitvoering van de overeengekomen opdracht.
 5. Zowel Opdrachtgever als Nido B.V. kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Nido B.V. nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Nido B.V. is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Nido B.V. gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen. Indien Nido B.V. op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten en parkeergelden) gerekend worden. Ook kosten ten behoeve van de aanschaf van specifieke (software)programmatuur komen voor rekening van Opdrachtgever, alsmede kosten voor hotelovernachtingen, maaltijden tijdens de opdracht, en andere kosten die naar het uitsluitende oordeel van Nido B.V. voor rekening van Opdrachtgever dienen te komen. Een en ander wordt vooraf besproken met Opdrachtgever.
 2. Indien sprake is van spoed, of Nido B.V. op aanwijzingen van Opdrachtgever zijn werkzaamheden met spoed moet uitvoeren, is Opdrachtgever gehouden om de bijkomende kosten van de spoed te vergoeden. Opdrachtgever dient eenmalig spoedtarief van € 250,- euro te betalen en een toeslag van € 25,- euro per uur bovenop het overeengekomen uurtarief van Nido B.V. voor de werkzaamheden welke als ‘spoed’ opgegeven zijn.
 3. Indien Partijen een aanbetaling overeengekomen zijn dient deze aanbetaling door Opdrachtgever betaald te zijn alvorens Nido B.V. een aanvang zal maken met zijn werkzaamheden.
 4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Nido B.V. gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
 6. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van Nido B.V. te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.
 7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Nido B.V.. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Nido B.V. een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

Artikel 8 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Nido B.V. zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Nido B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Nido B.V. zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Nido B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Nido B.V., is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Indien Opdrachtgever een opdracht met spoed wenst uit te laten voeren door Nido B.V. dient Opdrachtgever hiervoor een bijkomend spoedtarief van 25 euro (zegge: vijfentwintig euro) per uur bovenop het overeengekomen uurtarief te vergoeden, alsmede een eenmalig bedrag van € 250,- euro (zegge: tweehonderdvijftig euro). Indien blijkt dat Nido B.V. een reeds overeengekomen opdracht dient te annuleren om de spoedopdracht van Opdrachtgever uit te voeren, kunnen hiervoor aanvullende kosten gerekend worden, waaronder tevens verstaan een schadevergoeding aan de andere Opdrachtgever, welke voor rekening komt van de Opdrachtgever van de spoedopdracht. Alle spoedopdrachten dienen bij vooruitbetaling betaald te worden.
 4. Nido B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Opdrachtgever en Nido B.V. kunnen overeenkomen dat Nido B.V. interim werkzaamheden verricht, in welk geval Opdrachtgever Nido B.V. dient te voorzien van adequate materialen en/of programmatuur, en de inzet en hulp van zijn werknemers op eerste verzoek van Nido B.V..
 6. Nido B.V. kan indien daartoe opdracht is gegeven, een advies en/of rapportage opleveren. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekeningen risico van Opdrachtgever.

Artikel 10 – (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Nido B.V. of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Nido B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Nido B.V. bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Nido B.V. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Nido B.V. spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Nido B.V..
 5. De aard van de werkzaamheden van Nido B.V. brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Nido B.V. nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Nido B.V..

Artikel 11 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Nido B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Nido B.V. de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@nidoinc.com.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Nido B.V. verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Nido B.V. tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Nido B.V. op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Opdrachtgever garandeert de anonimiteit van Nido B.V. ten opzichte van de personen welke genoemd worden in de door Nido B.V. opgestelde adviezen en/of rapportages. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens van Nido B.V. op geen enkele wijze bij betrokkenen zoals genoemd in de adviezen en/of rapportages terecht kunnen komen. Indien en voor zover dit gebeurt, en Nido B.V. ten gevolge hiervan enige hinder en/of schade ondervindt is Nido B.V. gerechtigd om alle ontstane schade te verhalen op Opdrachtgever.

Artikel 13 – Opschorting

 1. Nido B.V. heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
 2. Nido B.V. is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Nido B.V. is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Nido B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Nido B.V. wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Nido B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Nido B.V. zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Nido B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Nido B.V. leidt tot aansprakelijkheid van Nido B.V., is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan.
 2. Nido B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Nido B.V. geleverde diensten.
 3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Nido B.V. per gebeurtenis per jaar uitkeert.
 4. Nido B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. Nido B.V. is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
 6. Nido B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Nido B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Nido B.V. sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Nido B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Nido B.V. binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. Nido B.V. en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Nido B.V. opgestelde adviezen en/of rapportages aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Opdrachtgever dient het advies en/of rapportage op verzoek van Nido B.V. te vernietigen. Bij schending hiervan is Nido B.V. gerechtigd de door hem geleden schade, zowel materieel als immaterieel te verhalen op Opdrachtgever.
 3. Indien Nido B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Nido B.V. zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Nido B.V. niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen Nido B.V. en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Nido B.V. berusten uitsluitend bij Nido B.V. en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Nido B.V. rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nido B.V. en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Nido B.V. opgeleverde zaken, dient Nido B.V. expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Nido B.V. rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Indien Opdrachtgever een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Nido B.V. vaststelt, of anderszins een vermoeden heeft van een (mogelijke) inbreuk op de IE-rechten en auteursrechten, stelt Opdrachtgever Nido B.V. hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 5. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Nido B.V., wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 25.000,- euro (zegge: vijfentwintigduizend euro) en een boete van € 2.500,- euro (zegge: vijfentwintighonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Nido B.V. verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Nido B.V. van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Nido B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Nido B.V. opgestelde adviezen en rapportages.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Nido B.V. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Nido B.V. of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via klachten@nidoinc.com met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Nido B.V. de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Nido B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Nido B.V. en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Nido B.V. kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Nido B.V. en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant.