DISCLAIMER

Deze website van NiDo B.V. geeft een overzicht van de diensten en werkwijze van NiDo B.V. Hieronder treft u verzameld aan de (juridische) informatie die aan het gebruik van deze website danwel de diensten van NiDo B.V. verbonden is.

NiDo B.V. streeft ernaar om door middel van deze website steeds correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat die op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat NiDo B.V. geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

Algemene voorwaarden
Op elke vorm van onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U krijgt deze automatisch toegezonden, doch deze zijn ook bij NiDo B.V. en/of de KvK opvraagbaar. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Breda onder nummer 62524305.

Websitereglement
Onderstaand reglement is van toepassing op het gebruik door de bezoeker van de website www.NiDoinc.com. Het doel van deze website is om de gebruiker kennis te laten maken met NiDo B.V. (verder te noemen NiDo). Deze website stelt de bezoeker in staat om kennis te nemen van de activiteiten van NiDo en van de organisatie zelf. De rechten met betrekking tot deze website, waaronder begrepen beeldmateriaal, foto’s, plaatjes, broncode e.d., berusten uitsluitend bij NiDo, voor zover die rechten niet aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website verboden, op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook, enig deel van deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken. Het gebruik van de naam van NiDo, het vermelden van NiDo B.V. op enige site of het doorverwijzen (linken) van en naar www.NiDoinc.com is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van NiDo B.V., niet toegestaan.

NiDo B.V. streeft ernaar deze website volcontinu toegankelijk te houden voor iedereen. NiDo B.V. kan niet instaan voor een volledige en correcte werking op alle tijdstippen en in alle omstandigheden. NiDo B.V. heeft geen invloed op de computersystemen en telecomverbindingen waarmee de website wordt bezocht, zodat NiDo B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen in welke vorm of op welke wijze dan ook, van eventuele storingen. Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker of gebruiker.
De informatie op deze website heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van de website, zodat NiDo B.V. geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook de aanbeveling om, in geval dat informatie op deze website aanleiding daartoe geeft, contact op te nemen met NiDo B.V..

NiDo B.V. beschermt de privacy van haar gebruikers. De website van NiDo B.V. kunt u volledig anoniem bezoeken. Er worden geen data bewust geregistreerd. Alleen als u via deze website contact zoekt met NiDo B.V. zullen de door u vrijgegeven gegevens bekend worden gemaakt aan NiDo B.V.. NiDo B.V. spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen. NiDo B.V. werkt conform de vigerende Europese en Nederlandse privacywetgeving (GDPR/AVG). NiDo B.V. handelt daarnaast conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

NiDo B.V. heeft geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende en ontvangende apparatuur. Er bestaat een risico dat er gedurende deze uitwisseling een fout optreedt, daarom adviseren wij u indien u een bericht via deze website verstuurt, tevens dit bericht per post na te zenden.

NiDo B.V. streeft ernaar deze website zoveel als mogelijk vrij te houden van schadelijke elementen zoals bijvoorbeeld virussen etc. NiDo B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die het bezoeken van deze website heeft op uw computerapparatuur- of programmatuur. Bij het verstrekken van uw (persoonlijke) gegevens, bijvoorbeeld middels het sturen van uw CV, gaan wij er vanuit dat u zich op de hoogte heeft gesteld van de door NiDo B.V. gehanteerde privacy regels en algemene voorwaarden. Tevens dient u zoveel als mogelijk zorg te dragen voor een virusvrije verzending, waarbij schade aan het systeem van NiDo B.V. vermeden wordt. Wanneer aantoonbaar enige schade aan het systeem van NiDo B.V. ontstaat als gevolg van virussen door of via u verzonden, dan behoudt NiDo B.V. zich het recht voor om de schade en gevolgschade volledig bij u in rekening te brengen.

Indien u gebruik maakt van de op de site van NiDo B.V. vermelde link naar een externe site of organisatie, is NiDo B.V. op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van die site of adres.

Gegevens NiDO B.V.
NiDo B.V. heeft haar statutaire zetel te Breda en wordt in deze website mede aangehaald als NiDo B.V.
NiDo B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Handelsregisternummer 62524305. Is gevestigd aan de Sluissingel 20, 4811 TA te Breda en hanteert als postadres Postbus 1133, 4801 BC te Breda
Het bankrekeningnummer bij de BUNQ bank is NL 45 BUNQ 2205 531 905 en het BTW nummer is NL854851823B01.